Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hangartk/hangardesign.tk/aldemirsigorta/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hangartk/hangardesign.tk/aldemirsigorta/plugins/system/section/section.php on line 70
Tarım Sigortaları Kanunu

 
 
 
 
 

 
 
 
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Tarım Sigortaları Kanunu

Tarım Sigortaları Kanunu
 

Yayınlanan Resmi Gazete: 25852

Yayınlanan Tarih: 21.6.2005 
 

Kanun No: 5363

Kabul Tarihi: 14.06.2005
 
 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 

 

 Amaç
 Madde 1
 
 (1) Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda belirtilen riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesini temin etmek üzere, tarım sigortaları uygulamasına ilişkin usûl ve esasların belirlenmesidir.
  
 
 Kapsam
 Madde 2
 
 (1) Bu Kanun; Havuzun kuruluşu, Havuz tarafından teminat altına alınacak riskler, Havuzun gelir ve giderleri, prim ve hasar fazlası desteği, sigorta sözleşmeleri, reasürans sağlanması ve  sigorta şirketlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile  katkı ve katılımlarının esas ve usûllerini kapsar.
 
 
 
 Tanımlar
 Madde 3
 
 Bu Kanunda geçen;
 
   a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
 
   b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
 
   c) Sigorta şirketleri: 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde kurulmuş olan ve tarım sigortaları alanında ruhsatı bulunan sigorta şirketlerini,
 
   d) Üretici: Bitkisel ve hayvansal üretim ile uğraşan gerçek ve tüzel kişileri,
 
   e) Tarım sigortaları: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1316 ilâ 1319 uncu maddelerinde belirtilen sigortalar ile bu Kanun kapsamına alınan sigortaları,
 
   f) Havuz: Tarım Sigortaları Havuzunu,
 
   g) Şirket: Havuzun işletilmesini üstlenen şirketi,
 
   h) Kurul: Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunu, 
 
   ı) Çiftlik hayvanları: Büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları  ve kültür balıkçılığı ürünlerini,
 
  ifade eder.
 
   
İKİNCİ BÖLÜM
 
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 

 

 Havuz
 Madde 4
 
 (1) Bu Kanun kapsamındaki risklerin teminat altına alınması, standart sigorta poliçelerinin belirlenmesi, hasar organizasyonları, aktüerya çalışmaları, tazminat ödemelerinin yapılması, reasürans teminatının sağlanması, tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve izlenmesi  ile diğer teknik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Havuz kurulmuştur.
 
 (2) Havuz; kapsama alınan riskler için sigorta, reasürans ve retrosesyon yapmaya yetkilidir. Sigorta şirketleri, bu Kanun kapsamında tarım sigortaları alanında elde ettikleri primin tamamını Havuza devretmekle yükümlüdür. Sigorta şirketlerine Havuza devrettikleri primler için Havuz tarafından tahsil edilen kısmı üzerinden komisyon ödenir. Sigorta şirketleri tarafından Havuza zamanında devredilmeyen primler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
 
 (3) Havuz, Bakanlık ve Müsteşarlıkça müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek esaslar çerçevesinde 9 uncu maddede belirtilen Şirket tarafından yönetilir.
 
 (4) Havuzun  merkezi İstanbul'dur. Havuz, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri bakımından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir.
  
 
 Kurul
 Madde 5
 
 (1) Kurul; Bakanlık ve Müsteşarlıktan ikişer, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Şirketten birer üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
 
 (2) Kurul üyeliğine Bakanlık ve Müsteşarlıkça kamu görevlileri arasından seçilecek kişilerin en az on yıl kamu hizmetinde bulunmuş olmaları, Bakanlık temsilcisinin tarım alanında, Müsteşarlık temsilcisinin sigortacılık alanında bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. Diğer üyelerin ise ilgili bulundukları alanda en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur. Bakanlık temsilcilerinden biri Kurulun tabii başkanıdır.
 
 (3) Kurul en az beş üyenin katılımı ile toplanır, kararlarını çoğunlukla alır. Oylamalarda eşitlik halinde, Başkanın oyu iki oy sayılır.
 
 (4) Kurul üyeleri, üç yıl süre ile  görev yapar. Görev süresi sona erenler yeniden göreve atanabilir. Kurula atanan üyeler temsil ettikleri kurumlardan ayrıldıkları veya kurumlarınca geri çekildikleri takdirde üyelikleri sona erer. Bu üyelerin yerine seçilen yeni üyeler kalan  süreyi tamamlar.
 
 (5) Kurul üyelerinden, uhdesinde kamu görevi bulunanlara bir ay içerisinde dörtten fazla olmamak üzere her toplantı günü için (2000), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlar için ise (3000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir.
 
 (6) Kurulca alınan kararların uygulaması ve Kurula ilişkin sekretarya hizmetleri, Şirket tarafından yürütülür.
  

 

 Kurulun görev ve sorumlulukları 
 Madde 6
 
 (1) Kurulun görevleri şunlardır:
 
   a) Havuzun işleyişine ilişkin uygulama esaslarını belirlemek. 
 
   b) Bu Kanun kapsamında tarım sigortaları için verilecek, Devlet prim desteği toplam tutarını aşmamak kaydıyla ürün, risk ve bölge bazında prim desteği oranını belirlemek üzere çalışmalar yapmak ve Bakanlığa sunmak.
 
  c) Uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek, bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak.
 
   d) Hizmet alınmasına karar vermek.
 
   e) Hasar tespit işlemlerine ilişkin  esas ve usûlleri belirlemek.
 
   f) Bu Kanun kapsamında tarım sigortaları alanında faaliyet göstermek isteyen sigorta şirketleri ile sözleşme yapmak.
 
   g) Havuz işleticisi şirketle çalışma usûl ve esaslarını belirleyen sözleşme yapmak.
 

 

 Havuzun kaynakları
 Madde 7
 
 (1) Havuzun gelirleri şunlardır:
 
   a) Sigorta şirketlerinin devrettiği primler.
 
   b) Devlet tarafından sağlanan prim desteği.
 
   c) Toplanan kaynakların yatırım gelirleri.
 
   d) Alınan krediler.
 
   e) Genel bütçeden alınacak katkılar.
 
   f) Diğer gelirler.
 
 (2) Havuzun gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
  
 
 Havuzun kaynaklarının kullanım yerleri
 Madde 8
 
 (1) Havuzun giderleri şunlardır:
 
   a) Tarım sigortalarına ilişkin tazminat ödemeleri.
 
   b) Havuzun yönetimi ve işleyişi için gerekli olan masraflar.
 
   c) Reasürans, sermaye ve benzeri piyasalardan sağlanacak korumaya ilişkin ödemeler.
 
   d) Sigorta şirketlerine ödenecek komisyonlar.
 
   e) Bilgilendirme ve tanıtım kampanyalarına ilişkin ödemeler.
 
   f) Hasar tespit işlemlerine ilişkin ödemeler.
  
   g) Alınan kredilerin anapara ve faiz geri ödemeleri.
 
   h) Bu Kanunun amacı doğrultusunda yapılacak diğer ödemeler.
 
   ı) Havuz işleticisi şirkete ödenecek işletme bedeli.
  
 
 Şirket
 Madde 9
 
 (1) Havuzun işletilmesine ilişkin iş ve işlemler, Havuza katılan sigorta şirketlerinin eşit oranda pay sahibi olacağı anonim şirket statüsünde kurulacak Şirket tarafından yürütülür.(2) Şirketin, Kurulun belirleyeceği usûl ve esaslar çerçevesinde görevleri şunlardır:
 
   a) Tazminat ödemelerine  esas teşkil edecek hasar tespit işlemlerine ilişkin her türlü çalışma ve organizasyonları yapmak suretiyle, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılmasını sağlamak.
 
   Bitkisel ürün sigortalarının hasar tespitleri ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyenleri; çiftlik hayvanları  sigortalarının risk inceleme işlemleri veteriner hekimler ve zooteknist ziraat mühendisleri, hasar tespitleri ise veteriner hekimler tarafından  yapılır.
 Hasar tespit işlemlerinde öncelikle ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerden yararlanılır.
 
   b) Risk paylaşımı ve transferi ile reasürans plânının uygulanmasına ilişkin işleri yürütmek, risk paylaşımı ve reasürans programını Kurulun onayına sunmak.
 
   c) Kurulca alınan kararların uygulanması ve Kurulun görevlerine ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 
   d) Primlerin tahsili, tazminat ödemelerinin yapılması ve benzeri işleri yürütmek.
 
   e) Üreticileri tarım sigortaları hakkında bilgilendirmek, halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyalarını yürütmek.
 
   f) Genel hükümler çerçevesinde tarım sigortalarına ilişkin istatistik üretmek, bu konuda Kurula rapor hazırlamak.
 
   g) Havuz kaynaklarını, belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde yatırıma yönlendirmek.
 
   h) Havuz işlerinin sağlıklı yürütülmesi bakımından, gerekli gördüğü hususlarda Havuz Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
 
   ı) Havuzun işletilmesiyle ilgili diğer her türlü iş ve işlemleri yapmak.
 
 (3) Şirket, Havuz kaynakları ile kendi ihtiyacı dışında gayrimenkul alamaz; kaynaklarını öncelikle Hazine bonosu ve kamuya ait borçlanma senetleri yoluyla yatırımlarda kullanır.
 
 (4) Şirket, Havuz işlerinin Havuz yararına ve en iyi şekilde yürütülmesinden Bakanlık, Müsteşarlık ve Kurula karşı sorumludur. Şirket, Havuza ait gelir ve giderler ile tüm hesap ve işlemleri özel ve ayrı kayıtlarda takip eder.
 
 (5) Şirket, bu Kanun kapsamındaki görevleri gereği edindiği bilgileri herhangi bir gerekçeyle üçüncü şahıslara açıklayamaz. Havuza ait yazışma ve belgelerin uygun bir şekilde muhafaza edilmesi zorunludur. Şirket; faaliyetine son verilmesi, tasfiye edilmesi veya iflas etmesi gibi hallerde, Kurul tarafından yeni bir şirketle sözleşme yapılıncaya kadar görevlerini yerine getirmeye devam eder. Bu durumda bu Kanun kapsamındaki bütün bilgi ve belgelerin Kurula iade edilmesi zorunludur.
 
 (6) Şirket, bu Kanunda belirtilen görevler dışında başka bir işle uğraşamaz.
  
 
 Bakanlığın görev ve yetkileri
 Madde 10
 
 (1) Bakanlığın bu Kanun kapsamında görev ve yetkileri şunlardır:
 
   a) Tarım sigortalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak.
 
   b) Ürünler, riskler ve bölgeler itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin teklifleri Bakanlar Kurulunun onayına sunmak.
 
   c) Tazminat ödemelerinin doğru ve düzenli bir şekilde yapılmasını izlemek.
 
   d) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yürütmek.
 

 

 Denetim
 Madde 11
 
 (1) Havuzun ve Şirketin sigortacılık uygulamaları yönüyle denetimi Müsteşarlık, diğer tüm işlemlerinin denetimi Bakanlık tarafından  yapılır.
  
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Riskler, Sigorta Sözleşmeleri, Havuza Katılım, Reasürans, Yardım ve Destekler
 
 
 Havuz tarafından teminat altına alınacak riskler
 Madde 12
 
 (1) Kapsama alınacak bitkiler, bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanları için kuraklık, dolu, don, sel, taban suyu baskını, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, kaza ve zararlılar ile hayvan hastalıklarının neden olacağı zararlar ve/veya tarım sektörü bakımından önemli görülecek diğer risklere ilişkin teminatlar Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
  
 
 Prim desteği
 Madde 13
 
 (1) Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
 
 (2) Prim desteğine ilişkin ödenek, her yıl bütçe kanunu ile  Bakanlık bütçesinde yer alır. Bakanlık, sigorta şirketleri tarafından Havuza aktarılacak prim miktarlarını çiftçi kayıtları ile karşılaştırarak prim desteğini hesaplar ve gecikmeksizin Havuza aktarır.
  
 
 Sigorta sözleşmeleri ve Havuza katılım
 Madde 14
 
 (1) Sigorta şirketleri, tarım üreticileri ile tarım sigortaları sözleşmelerini kendi adlarına akdeder, prim ile riskin tamamını Havuza devrederler. Sigorta sözleşmeleri, Havuz tarafından belirlenen standart poliçeler üzerinden yapılır.
 
 (2) (Ek fıkra: RG 14.07.2007 - 5684 SK.-madde 44) Sigorta şrketleri, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde Havuz tarafından kapsama alınan riskler, bölgeler ve ürünler için bu Kanunla oluşturulan Havuz sistemi dışında sigorta sözleşmesi akdedemez. Bu hükme aykırı davranan sigorta şirketlerinin Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Havuz sisteminden çıkarılmalarına karar verilebilir.
 
 (3) Havuz, devraldığı riskleri retrosesyon yapmaya yetkilidir. Sigorta şirketleri bir sonraki yıla ilişkin retrosesyon taleplerini içinde bulunulan yılın en geç 1 Kasım tarihine kadar Şirkete bildirir. Havuz tarafından hesaplanacak tahmini hasar durumuna göre yeterli retrosesyon teminatı sağlanamadığı takdirde, kalan kısma Devlet tarafından iştirak edilir. Sigorta şirketlerinin payları toplamının yüzde yüzün üzerinde gerçekleşmesi halinde, her bir sigorta şirketinin payı, toplam oran yüzde yüze inene kadar garameten azaltılır.
 
 
 Reasürans
 Madde 15
 
 (1) Şirket, Havuz tarafından üstlenmiş olunan risklerin transferi amacıyla ulusal ve uluslararası sigorta, reasürans, sermaye ve benzeri piyasalardan sigortacılık tekniğinin gerektirdiği şekilde ve yeterli düzeyde koruma temin etmek amacıyla yerli ve yabancı şirket veya kuruluşlarla Havuz adına reasürans anlaşmaları yapabilir.
 

 

 Hasar fazlası desteği
 Madde 16
 
 (1) Havuz tarafından üstlenilen risklerin transferi amacıyla ulusal ve uluslararası piyasadan sağlanan korumanın yeterli bulunmaması halinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısım Devlet tarafından taahhüt edilir.
 
 
 Yardım ve borç ertelemesi
 Madde 17
 
 (1) Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.6.1977 tarihli ve  2090 sayılı Kanundan yararlanamaz.
 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Geçici ve Son Hükümler

 

 
 Yönetmelik
 Madde 18
 
 (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde; Havuzun çalışma usûl ve esasları Müsteşarlığın görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle, sigorta sözleşmelerinin tabi olacağı esaslar ise Müsteşarlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
 

 

 Geçici Madde 1
 
 (1) Kurulda görev alacak üyeler, ilgili kurumlar tarafından Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça Kurul üyelerinin görevlendirilmesi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapılır.
 
 (2) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Şirket kurulur.
 
 
 Yürürlük
 Madde 19
 
 (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesi yayımı tarihinden üç ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
 Yürütme 
 Madde 20
 
 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

78988 yorum

 • Yorum Linki etapelektrik Cumartesi, 29 Şubat 2020 12:21 yazan etapelektrik

  nike air max 2017 womens purple white ballerine vernis rouge hommes nike air huarache rose noir nike kyrie 1 nero bianca grigio air jordan retro 10 marron or femmes nike free 5.0 v2 blanc noir
  etapelektrik http://www.etapelektrik.com/

 • Yorum Linki Szottslefs Cumartesi, 29 Şubat 2020 11:09 yazan Szottslefs

  buy cialis online say wordpress
  http://viagrawithoutdoctorbest.com - viagra without doctor
  cialis 5 mg online profile
  viagra without doctor prescription usa
  - cialis online safety
  vicerex

 • Yorum Linki muffadvokater Cumartesi, 29 Şubat 2020 08:15 yazan muffadvokater

  chaussure homme souple adidas md runner couk adidas zx 630 marine bleu yeti nike zoom pegasus 32 gris plata adidas ultra boost tutti nero uk taille chausson b茅b茅
  muffadvokater http://www.muffadvokater.com/

 • Yorum Linki einnahoj Cumartesi, 29 Şubat 2020 07:37 yazan einnahoj

  nike zoom alle out s酶lv gr氓 bottines chaussettes talon aiguille air max 1 qs blau air jordan schuhe rosa gr眉n lebron 12 sort and hvid zinfandel adidas yeezy 750 boost verde rosa
  einnahoj http://www.einnahoj.com/

 • Yorum Linki Rayleneqmaw Cumartesi, 29 Şubat 2020 06:53 yazan Rayleneqmaw

  In general, Thai varieties are sweeter in flavour and less odourous than Malaysian ones. The durian is best eaten a day or two after fruit drop because fermentation sets in quickly and the flavour change perceptively with time. The Thai Monthong is the most commercially exported durian fruit because of its thick, creamy, sweet and buttery taste with soft and fine texture, and relatively moderate smell. Once the selection ritual is over, the fruit is pried open and he becomes the master of the nuances of its taste. When you have just about any concerns about where by and how to utilize cheap viagra, you'll be able to contact us in the internet site.

 • Yorum Linki womens patterned blouse Cumartesi, 29 Şubat 2020 03:14 yazan womens patterned blouse

  manicure per san valentino 10 idee per una nail art anagram irpot composizione bouquet palloncini foil sam il clementoni puzzle fluorescenti da 1000 pezzi con tema paris la torre eiffel foto particolare controsoffitto con illuminazione led di biancheria letto bambino la biancheria da letto via di babbo natale cosa mettere sopra un vestito lungo gli abbinamenti top albero di natale come vero
  womens patterned blouse http://www.alliancepiscinesprovence.com/laufhosen/womens-patterned-blouse

 • Yorum Linki myfactcheck Cumartesi, 29 Şubat 2020 02:56 yazan myfactcheck

  nike air max 1 silber wei脽 adidas ultra boost unisexo negro nike air max cage ts maroon blanco zapato chaussure aster femme nike flyknit roshe run triple schwarz uk for verkauf nike city arenaal ii ni帽os marr贸n amarillo
  myfactcheck

 • Yorum Linki 5 looks fall wedding guest outfit ideas my kind of sweet Cumartesi, 29 Şubat 2020 01:09 yazan 5 looks fall wedding guest outfit ideas my kind of sweet

  black romper sexy police officer costume cops costumes hm mama lyocell denim dress cute maternity clothes summer dress bodysuit romper romper lace frilly strappy strappless white short thin cute summer summer tight summer outfit ideas in 2018 you should already own 36 gucci faux pocket jumpsuit and beanie set new born coming home 2016 new women summer tight 100 cotton elastic crop tops cute sleeveless t shirts lady sexy stretchable cropped tees 5 colors embellished jumpsuit valija gitana summer t shirt women thin pocket tops shopaholics
  5 looks fall wedding guest outfit ideas my kind of sweet http://www.ppnewscenter.com/kimballton_kaskaskia/5-looks-fall-wedding-guest-outfit-ideas-my-kind-of-sweet

 • Yorum Linki paicagent Cumartesi, 29 Şubat 2020 00:54 yazan paicagent

  blush shimmer dress vestidos de gala en blanco tenis destalonados womens nike indianapolis colts 4 adam vinatieri limited olivecamo 2017 salute to service nfl jersey sanda艂y ecco olx short sleeve tea dress
  paicagent http://www.paicagent.com/

 • Yorum Linki dv tennis shoes Cumartesi, 29 Şubat 2020 00:51 yazan dv tennis shoes

  american made baseball hats villagehatshopjarvis landry jersey brownsbody glove top pacsunchihuahua rain boots
  dv tennis shoes http://www.yaziyorgazetesi.com/squankum/dv-tennis-shoes

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net